İletişim

 

GENEL KURUL İLANI

 

S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ

 

KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

 

EDİRNE

 

 

 

 

Birliğimizin 2021/2022 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 11/01/2023tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 10.30’da Edirne Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’nda yapılacaktır.

 

            Birinci toplantıda nisap sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı Anasözleşme’nin 27’nci ve 31’inci Maddeleri hükümlerine göre 19/01/2023 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 10.30’da Edirne Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’nda yapılacaktır.

            Sayın Temsilcilerin aşağıdaki Gündemde yazılı konuları görüşüp karara bağlamak üzere belirli gün ve saatte toplantıya gelmeleri rica olunur.

 

                                                                                                     

              

                                                                                                 YÖNETİM KURULU

           

 

            GÜNDEM

 

1- Açılış ve Genel Kurul Divanı’nın teşkili, 

 2- Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz için saygı duruşu, İstiklal Marşı,

 3- 2021/2022 iş yılı Yönetim Kurulu Çalışma Raporları, Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, incelenerek müzakeresi,

 4- 2021/2022 dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşunca hazırlanan raporun görüşülüp, karara bağlanması,

 5- 2021/2022 iş yılı Yönetim Kurulu Çalışma Raporları, Bilanço ve Gelir Tablolarının oya sunulması, Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurulca ibra edilmesi ve 2021/2022 iş yılı faaliyetleri neticesinde oluşan karın dağıtımı ile 2016/2017 iş yılı ortak dışı işlemlerden doğan gelir-gider müspet farkının dağıtım esaslarının oya sunulması,

 6- 2022/2023 iş yılı Bütçe ve Yıllık Çalışma Programının görüşülmesi ve karara bağlanması,

 7- Birliğimiz Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek olan huzur hakkı ile harcırah tutarlarının görüşülerek karara bağlanması ve Genel Müdüre ödenecek aylık ücret ile diğer parasal haklar ile ilgili genel kurula bilgi verilmesi.

 8- Birlik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla: Birlik fonlarının kullanılması, kredi alma, ipotek işlemleri, kredi kullandırma, Kooperatiflere hizmet bedeli ödenmesi, birlik mamullerinin satışı, şirket kurma ve kurulu şirketlere ortak olma, alım satım faaliyetlerinde bulunma vb. gibi konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi hususlarının görüşülüp karara bağlanması,

 9- Yönetim kurulunca hazırlanmış olan “Hukuk Müşavirliği”, “İnsan Kaynakları” ve “Satınalma” Yönetmeliklerinde yapılacak değişikliklere ait raporların görüşülerek karara bağlanması,

 10- Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Şirketi kurulması ve Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk İşletmesi kapsamında yapılacak yatırımlarla ilgili olarak Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususlarına ait hazırlanan raporun görüşülerek karara bağlanması,

 11- Gayrimenkul alım ve satım işlerinin BirliğimizSatınalma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda karara bağlanması,

 12- İmalat ve inşaat işlerinin Birliğimiz Satınalma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda karara bağlanması,

 13- Entegre Tesislerimiz ile Karacabey Yağ Fabrikamıza 2022/2023 iş yılında yapılacak yatırımlarla ilgili hazırlanan raporların görüşülmesi ve karara bağlanması,

 14- Kooperatiflerimizde 2022/2023 iş yılında yapılacak yatırımlarla ilgili hazırlanan raporun görüşülmesi ve karara bağlanması,

 15- Bakanlığımızca düzenlenen 22.06.2022 tarihli ve 350-C/03 sayılı inceleme raporunun görüşülerek karara bağlanması,

 16- Bağımsız denetlemeyi yapacak kuruluşun belirlenmesi,

 17- Genel kurulda seçilecek Yönetim Kurulu Üyelerinin sayısı ve görev sürelerinin belirlenmesi,

 18- Tasnif Kurulunun teşkili.

 19- Belirlenen süre ve sayı dâhilinde Yönetim Kurulu Üyeliklerine asıl ve yedek üyenin gizli oyla seçimi.

 20- Dilek ve temenniler, kapanış.